Lietuvos dujų asociacija

2015 m. vasario 5 d. įsteigta Nacionalinė Lietuvos energetikos asociacija (toliau – Asociacija), kuri sujungė iki šiol atskiruose elektros ir dujų sektoriuose veikusias Lietuvos dujų asociaciją ir Nacionalinę Lietuvos elektros asociaciją.

Asociacija yra Lietuvos Respublikoje elektros ir dujų energetikos sektoriuose veikiančių bendrovių, vykdančių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo veiklą,  jų patronuojančių bendrovių ir (ar) jų dukterinių bendrovių, vykdančių gamybos, perdavimo, skirstymo ir tiekimo bendrovių priežiūros, kontrolės, aptarnavimo ir (ar) kitas susijusias veiklas, taip pat kitų, su veikla elektros ir (ar) dujų sektoriuose susijusių asocijuotų narių savanoriškas susivienijimas, vykdantis Asociacijos narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūros, švietimo, mokslinio tyrimo uždavinius bei funkcijas.

Naujosios asociacijos tikslas –  formuoti bendrą energetikos sektoriaus poziciją, atstovauti savo narių interesus valstybinėse institucijose, visuomeninėse ir tarptautinėse organizacijose. Asociacija taip pat siekia, kad būtų vystomos ir gerinamos Lietuvos elektros energijos ir dujų tiekimo sąlygos šalies vartotojams, skatins ekonominę ir techninę energetikos ūkio pažangą.

Daugiau informacijos – www.nlea.lt.